Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hier vindt u onze algemene voorwaarden en garantievoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassingen op al uw (online) aankopen bij Moon Slaapadviseurs.

Mochten deze voorwaarden in strijd zijn met de CBW-voorwaarden, dan prevaleren de CBW-voorwaarden.

Bedrijfsgegevens Moon Slaapadviseurs

Moon Zorg en Slapen B.V.

Watermanweg 207

3067 GA Rotterdam

NEDERLAND

Telefoonnnummer: 010 – 3181061

Email: info@moonslapen.nl

KVK-nummer: 78336546

BTW-identificatienummer: 861353444B01

Alle informatie en prijzen op onze website zijn onder voorbehoud van type fouten.

 1. Orderbevestiging

Wanneer u bij ons een aankoop doet, ontvangt u een orderbevestiging, dit is tevens uw aankoopovereenkomst. Op de orderbevestiging staat uw ordernummer vermeld. Op de orderbevestiging staat ook een verwachte leverweek vermeld. Dit is de week waarin wij verwachten de order te kunnen (laten) leveren. Overschrijden van de verwachte leverweek geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding. Zodra wij ermee bekend worden dat de daadwerkelijke leverweek van deze verwachte leverweek afwijkt, brengen wij u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 1. Aanbetaling

Bij het aangaan van de koopovereenkomst vragen wij een aanbetaling van tenminste 25%. Het restantbedrag dient u te betalen vooraf of bij (deel)levering van de order.

 1. Bestelling wijzigen

Wanneer u de bestelling wilt wijzigen geeft u dit dat zo spoedig mogelijk, binnen 2 dagen na het plaatsen van de bestelling, door. Als gevolg van de wijziging kan het zijn dat de verwachte levertijd wijzigt. U kunt hiervoor contact opnemen met onze klantenservice via telefoonnummer 010-3181061 of stuur een e-mail naar info@moonslapen.nl

 1. Annuleren of herroepen winkel aankoop 

Wanneer u de bestelling annuleert, bent u een schadevergoeding (annuleringskosten) verschuldigd. Bij annulering binnen 1 week bedraagt de schadevergoeding 30% van de koopsom. Bij annulering na 1 week bent u een schadevergoeding van 50% van de koopsom verschuldigd. Indien de leverdatum bekend is, geldt een schadevergoeding van 100% van de koopsom.

U kunt de bestelling tegen genoemde voorwaarden schriftelijk annuleren of herroepen door een brief te versturen naar Moon Slaapadviseurs, Watermanweg 207, 3067 GA Rotterdam (NEDERLAND) of een e-mail te versturen via info@moonslapen.nl. Vermeld duidelijk de volgende gegevens in uw bericht:

 • ordernummer;
 • naam;
 • adresgegevens;
 • reden van annulering (niet verplicht).

Indien u een bedrag hebt aanbetaald, zal dit verrekend worden met de verschuldigde annuleringskosten.

In het geval van speciaal volgens uw wensen geproduceerde artikelen bestaat de kans dat de order helaas niet meer geannuleerd of gewijzigd kan worden.

 1. Levering en montage

Wij leveren en monteren in heel Nederland en België. Met uitzondering van Texel verlenen wij geen montagediensten op de Waddeneilanden.

6.1  Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst is, gaat over de op de afnemer op het moment waarop deze aan de afnemer juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de afnemer of van een door de afnemer aan te wijzen derden wordt gebracht.

6.2 Bij het bezorgen en monteren van de goederen wordt verstaan het bezorgen van de goederen in de woning en het monteren van de goederen op de door de afnemer aangewezen plek.

6.3 De afnemer dient voor de aflevering en montage van de goederen/bed in de woning de volgende maatregelen te treffen. De goederen/bed dienen op eenvoudige wijze zonder omslachtige bewegingen zoals kantelen/wrikken/langdurig tillen naar binnen gebracht kunnen worden en op de aangewezen plek te kunnen worden geplaatst.

De afnemer dient voorzieningen te treffen voor een vrije onbelemmerde doorgang en zorgt ervoor dat obstakels en oneffenheden worden weggehaald. De plek van de montage van het bed/meubel moet geheel vrij zijn. De afnemer is verantwoordelijk voor de draagkracht/stevigheid/vlakte van het oppervlak.

Als de ondergrond niet vlak is, kunnen wij de stabiliteit van het product niet garanderen.

 

6.4 Moon Slaapadviseurs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk wanneer de producten niet passen dan wel niet gemonteerd kunnen worden op de plaats die u in gedachte heeft. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, dan bent u verplicht het bestelde af te nemen en volledig te betalen. Samen met Moon Slaapadviseurs zal getracht worden een passende oplossing te vinden.

6.5 Indien er gekozen is voor wandmontage dient u zorg te dragen voor een deugdelijke muur. Eventuele schades die ontstaan door een niet geschikte muur voor wandmontage zijn voor uw eigen verantwoording. Moon Slaapadviseurs en haar bezorgservice dragen hiervoor geen aansprakelijkheid.

Onze bezorgservice zal de montage dan ook staken.

Eveneens bent u in het hiervoor genoemde geval verplicht om het bestelde af te nemen en volledig te betalen.

Samen met Moon Slaapadviseurs zal getracht worden een passende oplossing te vinden. 

 1. Bezorgkosten

Alle bestellingen worden vermeerderd met bezorgkosten mits anders vermeld. Bezorgkosten worden apart op de orderbevestiging vermeld.

 1. Het maken van een leverafspraak

Zodra wij uw bestelling hebben ontvangen van de leverancier, nemen wij contact met u op voor het maken van een leverafspraak. U dient binnen twee weken de bestelling af te nemen.

Indien wij u telefonisch niet kunnen bereiken, zullen wij u een email sturen. 

Indien u uw afname verplichting niet nakomt, behoudt Moon Slaapadviseurs zich het recht voor om de overeenkomst eenzijdig te annuleren. Voor de kosten in deze verwijzen wij naar punt 4 van deze Algemene Voorwaarden.

Nadat wij een afspraak met u hebben gemaakt, gaan we ervan uit dat u thuis bent om de goederen in ontvangst te nemen.

Indien u na het maken van een leverafspraak verhinderd bent op de afgesproken dag, dient u dit ten laatste 4  werkdagen voor de afgesproken datum aan ons te melden. 

Dit kan door een mail te sturen naar info@moonslapen.nl. Bij niet tijdige annulering van de afspraak of het niet thuis treffen op de dag van aflevering, zijn wij helaas genoodzaakt hiervoor €225,00 kosten in rekening te brengen.

 1. Bijzonderheden met betrekking tot de levering van uw bestelling

Onze bezorgservice, dan wel door ons ingeschakelde externe partners, leveren de producten op de plek die u daarvoor in gedachten heeft, met uitzondering van bestellingen die per pakketpost verstuurd worden. U dient ervoor te zorgen dat op het tijdstip dat onze bezorgservice de bestelling komt leveren de doorgang vrij is van obstakels. Dit om schade te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid van de ruimte waar de bestelling bezorgd moet worden. Is dat niet mogelijk, dan komen eventuele daarmee verband houdende kosten voor uw rekening.

Om de bezorging van uw bestelling soepel te laten verlopen, willen wij u vragen ons te informeren indien:

 • onze vrachtwagen de woning niet kan bereiken;
 • het trapgat niet ruim genoeg is om de bestelling te kunnen leveren;
 • er andere bijzondere omstandigheden zijn die een rol spelen bij het bezorgen van de bestelling.

Als we niet van tevoren op de hoogte zijn gebracht van mogelijke bijzondere omstandigheden of moeilijkheden met betrekking tot het bereiken van de woning en/of slaapkamer, is Moon Slaapadviseurs niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen daarvan. 

Indien er voor de bezorging van uw bestelling hulpmiddelen benodigd zijn, zoals een (verhuis)lift of kraan, dient u hiervoor te zorgen. Indien u dat wenst, kan Moon Slaapadviseurs  hier tegen vergoeding van de kosten zorg voor dragen. U dient er te allen tijde zelf voor te zorgen dat eventueel benodigde vergunningen zijn geregeld.

 1. Het bezorgen van uw bestelling

Onze bezorgdienst begint ’s morgens om 8.00 uur met het leveren van producten bij de eerste klant van die dag. In beginsel levert onze bezorgdienst niet ’s avonds en niet op weekenddagen, tenzij dit tijdens de aankoop anders is aangegeven.

Bij overmacht wordt de leverings- en andere verplichtingen van Moon Slaapadviseurs opgeschort.

In dit geval is Moon Slaapadviseurs verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking op personen en of materiaal waarvan Moon Slaapadviseurs bedient of pleegt te bedienen. 

Eveneens weer-, verkeer-, bedrijf- en overheidsomstandigheden worden aangemerkt als overmacht.

 1. Ontvangst en controle van uw bestelling

Na het leveren en eventueel monteren en plaatsen van de bestelling loopt onze bezorgservice de geleverde bestelling met u na. 

Constateert u gebreken of beschadigingen aan de bestelling of de directe omgeving ten gevolge van levering met in acht name van artikel 6.3 van de Algemene Voorwaarden geeft u dit dan direct en duidelijk aan.

De bezorger vermeldt dit op het afleverformulier en zal foto’s nemen waarvoor u beide een handtekening plaatst. 

De afdeling Klantenservice neemt vervolgens contact met u op om het gebrek te bespreken, de oplossing hiervan en de termijn waarop we de oplossing kunnen inzetten. 

Eventuele zichtbare gebreken en beschadigingen aan de bestelling of de directe omgeving die niet vermeld staan op het getekende afleverformulier worden niet in behandeling genomen en kunnen derhalve niet gereclameerd worden.

Reclamaties geven de afnemer nimmer het recht de betaling op te schorten.

Als de producten opgestuurd worden, vindt de levering plaats door een pakketdienst. In dit geval zal de bezorger de goederen niet met u nalopen. Controleer dan ook goed of alle bestelde producten geleverd zijn en of ze geen zichtbare gebreken bevatten of beschadigd zijn. Mocht u na controle van deze producten gebreken of beschadigingen aantreffen, neem dan contact op met ons. Wij zijn bereikbaar op maandag van 13.00 tot 17.30 uur en van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur op 010-3181061. U kunt ook een mail sturen naar klantenservice@moonslapen.nl .

 1. Betalingsvoorwaarden

Onze bezorgservice mag uitsluitend goederen afleveren die geheel zijn betaald of bij aflevering worden betaald. De bezorgservice is verplicht de af te leveren producten mee te nemen bij het niet voldoen van het totaalbedrag bij de levering.

Uit veiligheidsoverwegingen vragen wij per pin te betalen of voor vertrek van de bezorgservice het bedrag naar onze bankrekening over te boeken NL36INGB0006646491 t.n.v. Moon Zorg & Slapen o.v.v. uw ordernummer. Het kan zijn bij pinbetaling dat de bank een limiet hanteert voor het bedrag dat u per dag met uw pinpas kunt betalen. Deze limiet is afhankelijk van de bank waarbij u klant bent en kan per klant verschillen. Neem hierover contact op met uw bank. In de meeste gevallen is het mogelijk de limiet eenmalig te laten aanpassen. Bij de meeste banken kunt u dit tegenwoordig ook online zelf regelen.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Moon Slaapadviseurs behoudt de eigendom van alle door haar geleverde goederen, totdat de koper volledig aan al zijn/haar betalingsverplichtingen (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) heeft voldaan.

 1. Uw herroepingsrecht op webshoporders – online aankopen

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door uw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U kunt uw verklaring sturen naar onze klantenservice via e-mail (klantenservice@moonslapen.nl) of per post (Watermanweg 207, 3067 GA Rotterdam).

 1. Gevolgen omtrent uw recht op herroeping op webshoporders – online aankopen

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug mits u de goederen binnen deze termijn ook retour gezonden heeft.

Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen wij voor dergelijke terugbetaling geen kosten in rekening brengen.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Retourneren producten op maat gemaakt

Het is niet mogelijk om producten die speciaal voor u op maat zijn gemaakt te retourneren. Neemt u contact op met onze klantenservice om uw reden van retourneren te bespreken, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Wanneer u er voor kiest om uw product door Moon Slaapadviseurs te laten ophalen betaalt u 225 euro transportkosten.

Ons retouradres:

Moon Slaapadviseurs

T.a.v. Klantenservice

Watermanweg 207

3067 GA Rotterdam

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De voorgaande voorwaarden gelden vanzelfsprekend niet als u een gegronde klacht over het product hebt die onder de wettelijke garantie valt.

 1. Klachten
Als u een klacht heeft, kunt deze mailen naar info@moonslapen.nl. Binnen 5 werkdagen zal Moon Slaapadviseurs deze klacht beoordelen dan wel in behandeling nemen. Wij proberen een klacht naar tevredenheid op te lossen.
Voor de geschillenregeling verwijzen wij naar artikel 19 en 20 van de CBW-voorwaarden.


17. Garantie en aansprakelijkheid

17.1 Moon Slaapadviseurs garandeert dat te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden.

17.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot garantie.

17.3 De garantie is niet overdraagbaar.

17.4 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien:

A. De afnemer de zaken heeft verwaarloosd.

B. De montage door de afnemer zelf is verricht op ondeskundige wijze.

C. Indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder vallen ook reparaties die niet door of namens Moon Slaapadviseurs zijn verricht.

D. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, beschadiging door inwerking van vocht of anders van buiten komende oorzaken of onheilen.

E. Indien het artikel niet volgens gebruikelijke is onderhouden of gebruikt.

F. Indien het artikel wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.

E. Indien afnemer het artikel zelf heeft vervoerd.

G. Indien afnemer het artikel verhuisd.

 
90 DAGEN OMRUILGARANTIE
 

Deze voorwaarden voor de 90 dagen omruilgarantie zijn geldig vanaf 1 januari 2022.

Toepasselijkheid 90 dagen omruilgarantie

De 90 dagen omruilgarantie geldt op alle matrassen bij Moon Slaapadviseurs

met uitzondering van:

 • showroommodellen
 • outlet modellen
 • online aankopen
 • topmatrassen
 • klachten met betrekking tot het model, uitvoering, de kleur- en/of maatvoering (lengte, breedte en hoogte) van uw boxspring of matras
 • artikelen die beschadigd, bevuild en/of stuk zijn.
 • orders met de vermelding ‘geen omruilgarantie’ op de verkoopbon.

Het slaapsysteem moet persoonlijk door één van onze gespecialiseerde slaapadviseurs geadviseerd zijn.

De basis voor het gebruik maken van de omruilgarantie ligt in het comfort en de ondersteuning. De omruilgarantie is dan ook enkel van toepassing op klachten met betrekking tot het comfort en de ondersteuning van uw matras.

De garantietermijn gaat in op de factuurdatum van de factuur welke u bij bezorging ontvangt.

Voorwaarden 90 dagen omruilgarantie

Tot maximaal 90 dagen vanaf de datum van de factuur kunt u aanspraak maken op onze omruilgarantie. Om gebruik te maken van deze omruilgarantie kunt u het contact opnemen met ons op 010-3181061 of een mail sturen naar info@moonslapen.nl.

U dient uw boxspring of matras minimaal 30 dagen uitgeprobeerd te hebben. Uw lichaam heeft namelijk tijd nodig om te wennen aan de nieuwe ondersteuning en het comfort.

U maakt eenmalig aanspraak op onze 90 dagen omruilgarantie.

Wij gaan samen met u op zoek naar een geschikte vervanging van uw matras (of kern) om het ligcomfort te verbeteren.

De omruilgarantie is enkel van toepassing op een omruiling binnen ons assortiment van het betreffende merk.

Er wordt geen geld teruggegeven.

Wanneer u aanspraak maakt op de omruilgarantie brengen wij €60,- servicekosten in rekening voor onder andere de uit te voeren administratieve handelingen en het transport.

Indien het nieuwe artikel een hogere waarde heeft, dient u het prijsverschil bij te betalen.

Indien een artikel met een bepaalde korting/actie gekocht is, heeft u geen recht op korting op het nieuwe artikel. Dit is wel mogelijk wanneer met terugwerkende kracht de korting van het om te ruilen artikel weer wordt verrekend. Dit om korting op korting te voorkomen.

De omruilgarantie is niet overdraagbaar op derden en geldt alleen wanneer u de boxspring of het matras in onze winkel hebt gekocht voorzien van persoonlijk slaapadvies.